อยากปลูกกัญชาขาย ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

ฟรี คลังภาพถ่ายฟรี ของ autmn, กลาส, การจุดเทียน คลังภาพถ่าย

หลังจากที่ประเทศไทยได้อนุญาตให้ปลูกกัญชาได้หลังจากมีนโยบายปลดล็อกกัญชาเสรี โดยสามารถปลูก แปรรูป ผสมอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากและหลายคนกำลังมองหาช่องทางสร้างรายได้ด้วยการปลูกกัญชาขาย

การปลูกกัญชาในบริเวณบ้านหรือพื้นที่ของตนเองนั้นสามารถทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ถ้าหากต้องการปลูกกัญชาขายเพื่อสร้างรายได้นั้นจะต้องมีการขออนุญาตปลูกอย่างถูกต้อง จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง มาดูไปพร้อมกันเลย!

อยากปลูกกัญชาขายต้องทำอย่างไร?

สำหรับผู้ที่อยากปลูกกัญชาเพื่อใช้เองในครัวเรือน หรือปลูกเพื่อนำไปแปรรูปเป็นอาหาร ขนม เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หรือค้าขายขนาดย่อมนั้นสามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องยื่นขออนุญา แต่ผู้ที่ต้องการปลูกกัญชาจะต้องไม่เคยมีประวัติการถูกดำเนินคดีในฐานความผิดที่เกี่ยวข้อกับยาเสพติด โดยสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ‘ปลูกกัญ’ และจดแจ้งปลูกกัญชาตามวัตถุประสงค์หรือเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

 

ส่วนผู้ที่ต้องการปลูกกัญชาขายเป็นอาชีพนั้น จะต้องเป็นเพาะปลูกเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือศึกษาวิจัยและพัฒนาเท่านั้น โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสันทนาการหรือการเสพและจะต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน ดังนี้

 • หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กฎหมายกำหนด)
 • แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ หมอพื้นบ้าน และเภสัชกร
 • มหาวิทยาลัยเอกชน ที่มีการเรียนการสอนแพทยศาสตร์หรือเภสัชศาสตร์
 • วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจ เพื่อสังคมหรือสหกรณ์การเกษตร ร่วมกับหน่วยงานรัฐหรือ มหาวิทยาลัยเอกชน

 

ปลูกกัญชาขายต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

 1. ศึกษาสายพันธุ์กัญชา เนื่องจากกัญชามีหลากหลายสายพันธุ์และมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป ผู้ที่อยากปลูกกัญชาควรศึกษารายละเอียดสายพันธุ์ การนำไปใช้ประโยชน์และวิธีการเพาะปลูกที่ถูกต้อง
 2. ติดต่อผู้ซื้อ โดยทำสัญญาเป็นผู้ผลิตให้กับ หน่วยงานรัฐหรือมหาวิทยาลัยเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือสภากาชาดไทย
 3. จัดเตรียมการเพาะปลูกให้พร้อม ทั้งสถานที่ตั้ง แผนงาน และวิธีดำเนินการ หากทำในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานที่ซื้อกัญชาจะต้องยื่นขออนุญาตปลูกกัญชาต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หากทำในรูปแบบสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์จะต้องยื่นขออนุญาตปลูกกัญชาเอง

 

ข้อกำหนดในการปลูกกัญชา

การปลูกกัญชาเพื่อใช้ในการแพทย์จะมีความเข้มงวดตามมาตรฐานเมดิคัล เพื่อให้มีปริมาณสารสำคัญของกัญชาอยู่ในระดับคงที่และปลอดสารแปลกปลอม โดยการปลูกจะทำได้ 3 วิธี ได้แก่

 1. ปลูกในดิน
 2. ปลูกในน้ำ หรือไฮโดรโปนิก
 3. ปลูกแบบรากลอย

 

การขออนุญาตปลูกกัญชาต้องทำอย่างไร?

ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถปลูกกัญชาได้ โดยจะต้องไปยื่นคำขออนุญาต ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

 

สิ่งที่ต้องเตรียม    

 • หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองของสถานที่ปลูก หรือหนังสือให้ความยินยอมจากผู้ให้เช่าหรือผู้ให้ใช้ที่ดินที่ตั้งและที่อยู่ในการเพาะปลูกกัญชา โดยจะต้องเป็นการปลูกระบบปิด สถานที่ปลูกมีความมั่นคงแข็งแรง มีระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัย
 • สถานที่จัดเก็บ ทั้งในส่วนของเมล็ดพันธุ์ ผลผลิตจากกัญชาหลังการเก็บเกี่ยวและส่วนที่รอทำลาย โดยจะต้องมีการแยกพื้นที่จัดเก็บอย่างเป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกับวัตถุอื่นๆ
 • แผนการดำเนินงาน ทั้งแผนการผลิต การจำหน่าย และการใช้ประโยชน์
 • วิธีการดำเนินการ โดยระบุรายระเอียดของการดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น ที่มา ของเมล็ดพันธุ์ วิธีการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว ระยะเวลาเพาะปลูก เป็นต้น

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ของ ‘กองควบคุมวัตถุเสพติดกัญชา’

 

ดังนั้นผู้ที่ต้องการปลูกกัญชาจะต้องทำความเข้าใจและขออนุญาตปลูกให้ถูกต้อง หากปลูกกัญชาโดยไม่ได้ลงทะเบียนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 500,000 บาท ถ้าเป็นปลูกเพื่อขายจะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 15 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 – 1,500,000 บาท เพื่อให้สามารถปลูกกัญชาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่ให้มีปัญตามมาในภายหลัง

 

เมื่อขออนุญาตปลูกกัญชาอย่างถูกต้องแล้ว ผู้ที่ต้องการปลูกกัญชาขายเพื่อการพาณิชย์ควรเตรียมความพร้อมทั้งข้อมูลความรู้ รวมถึงติดต่อผู้ซื้อให้เรียบร้อยและอย่าลืมให้ความสำคัญกับแหล่งเงินทุน เนื่องจากการทำการเกษตรจะมีค่าใช้จ่ายในการสร้างโรงเพาะปลูก ค่าปุ๋ย หรืออุปกรณ์การเกษตรต่างๆ จึงควรหาแหล่งเงินทุนให้พร้อมก่อนการเพาะปลูก เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการทำการเกษตรโดยไม่ต้องกู้ยืม โดยสามารถขอสินเชื่อส่วนบุคคลได้ผ่าน Rabbit Care !